Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO §1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 2. Właścicielem Sklepu jest: Przedsiębiorstwo WROKLECH Lech Krzyżaniak z siedzibą: Stare Miasto 32/1 64-510 Wronki tel./fax +48 67 2540708; adres email: biuro@wroklech.pl: NIP: 763-000-47-24; zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. §2 Zamówienia 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. §3 Płatności 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. §4 Wysyłka towaru 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. 2. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 3. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 67 2540 708 §5 Reklamacje 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@wroklech.pl lub telefonicznie: +48 67 2540 708. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. §6 Prawo odstąpienia od umowy 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, e-mailem lub pismem oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę obejmującą koszt towaru i przesyłki do Niego. Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. §7 Ochrona prywatności 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. Szczegóły polityki prywatności zamieszczamy na odrębnej podstronie o tytule Polityka Prywatności. §8 Własność intelektualna Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. §9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r czyli daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu. 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. §10 Informacja końcowa 1. W ramach sklepu obowiązuje zakaz dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw dotyczących praw konsumentów np. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z poza sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem http://www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 4. Kupujący może także skorzystać z pomocy Powiatowego lub Miejskiego (dla miast na prawach powiatu) rzecznika Konsumentów. Gwarancja i serwis Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji. Wskazanym byłoby także zachowanie oryginalnego opakowania. Postępowanie reklamacyjne opisane jest na podstronie Reklamacje i zwroty Reklamacje Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 67 540 708 . Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: • Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). • W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@wroklech.pl lub telefonicznie: +48 67 2540 708. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. Zwrot produktów Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu: • Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. • Wyślij e-mailem na nasz adres lub dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy za towar i koszty przesyłki towaru do Ciebie. • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). • Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności: • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia. • Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadki innych opłat. Jak kupować? Krok 1 - Wybór produktów • przeglądaj listę kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni produkt, • przy każdym produkcie znajdziesz szczegółowe informacje na jego temat, • pamiętaj, że zarejestrowani klienci mogą zapamiętać produkty w przechowalni, • po znalezieniu interesującego Ciebie produktu, dodaj go do koszyka, • jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone - przejdź do koszyka. Krok 2 - Zawartość koszyka • w koszyku zobaczysz dokładnie, jakie wybrałeś produkty i w jakiej ilości, • zmień wartość w kolumnie ilość i kliknij na "przelicz", aby dopasować zamówienie, • klikając na ikonę minusa usuniesz produkty z koszyka, • wybierz odpowiadającą Ci formę dostawy i płatności, • potwierdź wybrane opcje klikając na przycisk „zamawiam”. Krok 3 - Składanie zamówienia • jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie, podaj dane logowania i kliknij na "zaloguj się", • jeżeli nie posiadasz konta, wybierz opcję "zarejestruj się" lub pomiń zakładanie konta klikając na "złóż zamówienie"; pamiętaj, że rejestracja pozwoli Ci korzystać z wielu przywilejów, w tym: • podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów, • brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach, • wprowadź Twoje imię i nazwisko oraz informacje teleadresowe, • aby zamówienie wysłać na inny adres, zaznacz "inny adres wysyłki" i podaj odpowiednie dane, • ewentualne dodatkowe informacje o realizacji zamówienia umieść w polu "uwagi" • po kliknięciu na "Podsumowanie" zobaczysz komplet podanych przez Ciebie informacji, • kliknięcie na przycisku "Złóż zamówienie" oznacza potwierdzenie zakupu, • odbierz wiadomość email i kliknij na link potwierdzający złożenie zamówienia. Pamiętaj, że zarejestrowani klienci mogą w swoim koncie śledzić status realizacji złożonych zamówień. Polityka prywatności sklepu WROKLECH Hurtownia Spawalnicza, Narzędzi ściernych i Art. BHP Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@wroklech.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 67 2540708 Poniżej znajdują się przygotowane przez nas odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące przeprowadzania zakupów w naszym sklepie. • Jak sprawdzić dostępność produktów? • Jak sprawdzić stan realizacji zamówienia? • Jak długo będę czekać na przesyłkę? • Jakie występują formy dostawy? • Ile zapłacę za przesyłkę? • Jak zapłacić za zamówienie? • Czy mogę osobiście odebrać zamówienie? • Co to jest przechowalnia? • Czy mogę otrzymać fakturę VAT? • Jak zmienić moje zamówienie? • Złożyłem błędne zamówienie. Jak je anulować? • Gdzie jest moja przesyłka? • Czy sprzedawane produkty posiadają gwarancję? • Mam problem z zamówionym produktem. Co teraz? • Czy mogę zwrócić zakupiony produkt? ________________________________________ Jak sprawdzić dostępność produktów? Przy każdym z produktów znajduje się informacja o jego dostępności w sklepie: • Brak towaru – chwilowo 0 sztuk na magazynie; jeżeli jesteś bardzo zainteresowany tym produktem, daj nam znać poprzez email: sklep@wroklech.pl lub telefonicznie: +48 67 2540708 • Na wyczerpaniu – ostatnie sztuki danego towaru, warto się pospieszyć z zakupem! • Średnia ilość – mamy przynajmniej kilka/kilkanaście sztuk • Duża ilość – w magazynie mamy wystarczającą ilość produktu, aby obsłużyć wiele zamówień • Dostępny na zamówienie – możemy specjalnie dla Ciebie sprowadzić ten produkt - skontaktuj się z nami drogą email: sklep@wroklech.pl lub telefonicznie: +48 67 2540708 • Spodziewana dostawa – produkt będzie dostępny już wkrótce • Wycofany z oferty – produkt nie jest już dostępny w ofercie naszego sklepu ________________________________________ Jak sprawdzić stan realizacji zamówienia? Na Twój adres email będziemy przesyłać informacje o postępach w realizacji Twojego zamówienia. Ponadto po zalogowaniu do Twojego konta będziesz miał dostęp do wszelkich informacji o Twoich bieżących oraz już zrealizowanych zamówieniach: statusie, zawartości, podanych adresach, itp. ________________________________________ Jak długo będę czekać na przesyłkę? Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz na adres email informacje z linkiem, który należy kliknąć, aby potwierdzić zamówienie - wtedy też rozpoczynamy proces jego realizacji. Na Twój adres email na bieżąco będą przesyłane informacje o stanie realizacji Twojego zamówienia. Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy. » szczegółowy opis realizacji zamówień ________________________________________ Jakie występują formy dostawy? W zależności od ilości i wagi zamawianych przez Ciebie produktów, wybranej formy płatności i własnych preferencji, możesz wybrać jedną z form dostawy: • firma kurierska (UPS), • odbiór osobisty. » szczegółowy opis form dostawy ________________________________________ Ile zapłacę za przesyłkę? Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty. W zależności od wybranej formy płatności (przedpłata lub płatność za pobraniem) oraz sposobu dostawy, koszt przesyłki wynosi od kilku do kilkunastu złotych. » szczegółowy cennik dostaw ________________________________________ Jak zapłacić za zamówienie? W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności: • przelew na konto bankowe, • płatność za pobraniem. » szczegółowy opis form płatności ________________________________________ Czy mogę osobiście odebrać zamówienie? Oczywiście, możesz odebrać zamówienie w punkcie odbioru osobistego, znajdującym się pod adresem: Stare Miasto 32/1 , 64-510 Wronki, Godziny pracy punktu znajdziesz w zakładce Kontakt. Przy odbiorze osobistym nie ponosisz dodatkowych kosztów. ________________________________________ Co to jest przechowalnia? Przechowalnia to miejsce, do którego możesz dodawać produkty, nad którymi się zastanawiasz. Dostęp do tej funkcjonalności mają tylko zalogowani użytkownicy. Jeżeli wahasz się, czy kupić dany produkt, a posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i dodaj produkt do przechowalni. Produkty w przechowalni są dla Ciebie zapamiętywane. Przy kolejnym zalogowaniu do sklepu w przechowalni znajdziesz wszystkie zapisane przez Ciebie produkty. W każdej chwili możesz powrócić do nich, przerzucić je do koszyka lub usunąć z przechowalni. ________________________________________ Czy mogę otrzymać fakturę VAT? Tak, na zakupione w naszym sklepie produkty możesz otrzymać fakturę VAT. W tym celu w trakcie składania zamówienia w formularzu z Twoimi danymi wybierz opcję „firma” i podaj dane do faktury. Informacje na temat chęci otrzymania faktury VAT umieść w Uwagach (sekcja "Dodatkowe informacje"). Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż dane do faktury, zaznacz w formularzu opcję „inny adres wysyłki” i podaj adres, na który ma być przesłane zamówienie. Data wystawienia faktury VAT to data wysyłki Twojego zamówienia. Nie ma możliwości zmiany tej daty. ________________________________________ Jak zmienić moje zamówienie? Możesz modyfikować swoje zamówienia jedynie do momentu skompletowania jego zawartości. W momencie przesłania go na wskazany adres modyfikacja jest już niemożliwa. W celu jakiejkolwiek modyfikacji swojego zamówienia (zmiana adresu, dodanie produktu do zamówienia, zmiana sposobu płatności czy dostawy), skontaktuj się z nami jak najszybciej - najlepiej telefonicznie: +48 67 2540708. ________________________________________ Złożyłem błędne zamówienie. Jak je anulować? Możesz anulować swoje zamówienia jedynie do momentu skompletowania jego zawartości. W momencie przesłania go na wskazany adres anulowanie jest niemożliwe. Po odebraniu towaru można postępować zgodnie z informacjami podanymi w Regulaminie Sklepu "§6 Prawo odstąpienia od umowy" oraz na podstronie "Reklamacje i zwroty". W celu anulowania zamówienia skontaktuj się z nami jak najszybciej - najlepiej telefonicznie: +48 67 2540708. ________________________________________ Gdzie jest moja przesyłka? Wybierając opcję dostawy poprzez kuriera, w wiadomości email otrzymasz numer listu przewozowego oraz link do strony, na której możesz na bieżąco śledzić położenie Twojej przesyłki. Link ten również jest widoczny dla zarejestrowanych klientów sklepu, w podglądzie szczegółów złożonego zamówienia, w kolumnie Przesyłka. ________________________________________ Czy sprzedawane produkty posiadają gwarancję? Tak, wiele produktów dostępnych w asortymencie naszego sklepu posiada gwarancję producentów, obowiązującą na terenie Polski. Informacje o czasie gwarancji znajdziesz w opisie produktu, a także na stronach internetowych producentów. Ważne, aby zachować dowód zakupu (rachunek lub fakturę), do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Jest to podstawą do zgłaszania reklamacji. Wskazanym byłoby także zachowanie oryginalnego opakowania. » warunki gwarancji i serwisu ________________________________________ Mam problem z zamówionym produktem. Co teraz? Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 67 2540708. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji upewnij się, czy produkt powinien być reklamowany w naszym sklepie, czy u producenta. Informacje na ten temat znajdziesz w karcie gwarancyjnej, a także w opisie produktu na naszej stronie lub na stronie producenta. » szczegółowa procedura reklamacji ________________________________________ Czy mogę zwrócić zakupiony produkt? Tak, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem, możesz zwrócić zakupiony w sklepie internetowym produkt bez podania przyczyny. Taki towar nie może jednak nosić śladów używania, nie może być zniszczony czy uszkodzony, musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu z jego całą zawartością.
Sprawdź stan połączenia z internetem